فصل مشترک

آنهایی را که شکارچی هستند می توان به دو دسته تقسیم کرد. شکارچی خوب و شکارچی بد. شکارچی خوب عاشق طبیعت است و نمی تواند نباشد. آنهایی را هم که مخالف شکارند نیز می توان به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که عاشق طبیعتند و آنهایی که هیچ ارتباط حسی و منطقی با طبیعت ندارند. بنابراین می توان بین شکار چیان خوب و مخالفین شکاری که عاشق طبیعتند، فصل مشترک بسیار محکمی پیدا کرد و آن عشق به طبیعت است. این دو دسته خوب می توانند حرفهای همدیگر را بفهمند و هیچکدام فضا را بر دیگری تنگ نمی خواهد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امید به آنکه همیشه بتوانیم فصل مشترک هایمان را پیدا کنیم و حول آن محور تعامل و گفتگو کنیم.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید