كوله كش


معرفی نشريه اسلحه

 

دی ماه 1383 نخستین شماره ماهنامه تخصصی اسلحه جنگ افزار منتشر شده است. این نشریه شاید پس از گاهنامه اسلحه که اوایل انقلاب منتشر می شد، اولین نشریه ای ست که در این زمینه ارائه می شود. ماهنامه بر روی کاغذ نسبتا مرغوب چاپ شده و به قیمت هزار تومان به فروش می رسد. البته به نظر می رسد کیفیت مطالب آن تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد لیکن برای گردانندگان آن آرزوی موفقیت دارم.

نام: ماهنامه تخصصی اسلحه جنگ افزار

صاحب امتیاز و مدیر مسول: ابراهیم پور باباگل

سردبیر: مهرداد نوپوراشرفی

تلفن: 6733260

ماهنامه جنگ افزار

 


كوله كش