كوله كش


يوز در خطر

 

 

ويزه نامه روزنامه شرق مورخ 20/06/1384

 

روزنامه شرق در ويژه نامه امروز مورخ 20/06/1384 به موضوع يوز ايران پرداخته است. ضمن تقدير از اين كار بسيار ارزشمند، دوستداران محيط زيست را به مطالعه اين ويژه نامه غني و جالب دعوت مي كنم.

 

صفحه يكم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه دوم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه سوم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه چهارم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه پنجم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه ششم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه هفتم ويژه نامه يوز در خطر

 

صفحه هشتم ويژه نامه يوز در خطر

 

 

موفق باشيد

 

 

 

 


كوله كش