كوله كش


باند شهروندان

 

يکي از نيازمنديهاي افرادي که به فعاليتهاي مرتبط با طبيعت مي پردازند، وسايل ارتباطي بي سيم است. اين افراد با استفاده از اين وسايل مي توانند در صورت نياز و در شرايط اضطراري، به تبادل پيام با سايرين بپردازند.

تاکنون مجوزي براي استفاده از بيسيم به شهروندان عادي (غيروابسته به دستگاههاي دولتي، نظامي و انتظامي) داده نمی شد، ليکن اخيرا با تمهيداتي که اتخاذ شده است، اين دسته از شهروندان نيز براساس ضوابط مشخصي مي توانند نسبت به تهيه بي سيم و استفاده از آن اقدام کنند. طيف خاصي که براي اين منظور در نظر گرفته شده به نام باند شهروندان ناميده مي شود که البته در برخي از کشورهاي ديگر نيز اين طيف مورد استفاده شهروندان قرار مي گيرد. در انگليسي به آنCitizen Band  مي گويند. البته متاسفانه هنوز نسبت به صدور مجوز حمل بي سيم دستي اقدامي نشده و فقط مجوز بي سيم خودرويي و در مواردي، بي سيم ثابت صادر مي شود اما اميدواريم اين مشکل نيز برطرف شود.

براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد بر روي لينک زير کليک کنيد.

 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي/ باند شهروندان

 


كوله كش